Digital motstandskraft

Digital motstandskraft

Meld. St. 9 (2022-2023) Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet ble lagt fram 9. desember.

Regjeringen vil med denne meldingen bidra til å ytterligere styrke samfunnets kollektive motstandskraft mot digitale trusler. Stortingsmeldingen sier blant annet at en stor del av truslene mot Norge skjer i det digitale rom, og at det er viktig at både private virksomheter og offentlige organer tar cybertrusselen på største alvor.

Kjernevirksomheten

I Stortingsmeldingen Nasjonal kontroll og digital motstandskraft, er det særlig delen om digital motstandskraft som er spesielt interessant for en bedrift som Diri. Der står det: «Kompetanse og kunnskap om risiko, trusler, sårbarheter og effektive mottiltak er en forutsetning for å kunne beskytte våre verdier mot uønskede hendelser.» og «Regjeringen vil legge til rette for at privatpersoner, virksomheter og myndigheter er bevisst sikkerhetsutfordringene og har nødvendig kunnskap om hvordan de kan møte dem på en god måte.»  

For det er akkurat dette som er kjernen i Diri sin virksomhet. Risikostyring av cybersikkerhet med høy kvalitet, på en effektiv og brukervennlig måte.  

Diri = digital motstandskraft

Diri ønsker å gjøre cyberverden til et bedre sted, ved å etablere beste praksis innen cyberrisiko. Det unike Diri-verktøyet har en helhetlig tilnærming som gir bedrifter mulighet til å vurdere cybersikkerhet uten egne eksperter. Det er bygd på følgende prinsipper:

  • Basert på arbeidsprosesser
  • Fleksibelt og modulbasert
  • Integrasjon med eksisterende systemer

Utfordringen med å samle mange risikovurderinger har Diri løst med et omfattende dashboard for kontroll, samtidig som det er bygd en bro mellom bedriftsrisiko og cyberrisiko. Dette gjør cybersikkerhet forståelig og håndterbart for både den som vurderer risiko og for bedriftens ledelse. Løsningen er brukervennlig, intuitiv og guider deg gjennom risikovurderingene på en måte som gjør at det ikke kreves høy brukerkompetanse, men likevel gir deg resultater med høy kvalitet.

Med andre ord, Diri er en viktig del av den digitale motstandskraften!

Tags:
No items found.
Published: 
12.12.2022